Aanmeldingsprocedure

Het Gymnasium Haganum heeft volgend jaar plaats voor vijf eerste klassen. Dat betekent dat we 145 leerlingen kunnen plaatsen. De aanmeldingsprocedure is als volgt geregeld:
De procedure en het tijdpad zijn conform de afspraken zoals vastgelegd in de BOVO-procedure 2016-2017. De toelatingscommissie bestaat uit de rector en de afdelingsleider onderbouw.

1e Aanmeldingsperiode

18 februari t/m 24 maart
1e aanmeldingsperiode voor leerlingen met een basisschooladvies vwo

Aanmelden kan alleen tijdens een aanmeldingsgesprek. Ouders kunnen gedurende de eerste aanmeldingsperiode een afspraak maken op de volgende dagen:

  • iedere woensdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur (m.u.v. de voorjaarsvakantie)
  • 22 februari, 8 en 20 maart tussen 17.00 en 20.30 uur

Ouders kunnen een afspraak maken via de administratie (haganum@haganum.nl). Bij het aanmeldingsgesprek zijn de volgende stukken nodig: het volledig ingevulde aanmeldingsformulier, het BOVO-formulier met het basisschooladvies en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van het kind. De po-school zorgt voor het ingevulde onderwijskundig rapport en andere stukken.
Voor leerlingen die niet over een schooladvies beschikken – bijvoorbeeld leerlingen afkomstig uit het buitenland – beoordeelt de toelatingscommissie of zij toelaatbaar zijn.

 

20 februari t/m 30 maart
1e behandelperiode voor de leerlingen met een basisschooladvies vwo

Van 27 t/m 30 maart kunnen er geen aanmeldingen meer gedaan worden, wel kan de school deze week nog gebruiken om de aanmeldingen te behandelen.

• Alle aanmeldingen gelden als gelijktijdig aangemeld.
• Alle aangemelde leerlingen worden besproken in de toelatingscommissie.
• De afdelingsleider onderbouw kan contact opnemen met de po-school en/of de ouders van een aangemelde leerling, om te praten over de mogelijkheden van deze leerling op het Gymnasium Haganum.

1e Aanmeldingsperiode voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte

28 januari t/m 17 februari
1e aanmeldingsperiode voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte (vastgesteld in het kader van passend onderwijs).

De extra ondersteuning die het gymnasium Haganum kan bieden, staat omschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Vereist is een schooladvies vwo.

28 januari t/m 30 maart
1e behandelperiode voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte en een basisschooladvies VWO

• Alle aanmeldingen gelden als gelijktijdig aangemeld.
• De toelatingscommissie neemt een behandelbesluit. De zorgcoördinator onderzoekt of de leerling toelaatbaar is. De zorgcoördinator neemt daartoe contact op met de po-school en de ouders. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met de zorgcoördinator.
• Indien een leerling niet toelaatbaar is, wordt dit binnen 10 werkdagen na het genomen behandelbesluit schriftelijk kenbaar gemaakt aan de ouders en aan de po-school.
• Bij afwijzing wordt rekening gehouden met de wettelijke zorgplicht. Dat wil zeggen dat er in overleg met de ouders gezocht wordt naar een onderwijsplek waar de benodigde ondersteuning wel geboden kan worden.
• Binnen het samenwerkingsverband Zuid-Holland West, waartoe het Haganum behoort, is afgesproken dat de omvang van de extra ondersteuning op alle scholen begrensd is. De richtlijn is een maximum van 2 leerlingen per klas. Dit betekent niet dat er in elke klas 2 leerlingen met extra ondersteuning geplaatst kunnen worden. Dat is een te grote belasting voor een school en gaat ten koste van de kwaliteit van de ondersteuning.
• De school bepaalt op basis van de ondersteuningsbehoefte van de aangemelde leerlingen, hoeveel van deze leerlingen plaatsbaar zijn.

Toelating

31 maart
bericht van toelating

Tot en met donderdag 30 maart beoordelen wij welke aanmeldingen kunnen leiden tot toelating.
• Als er op donderdag 30 maart meer dan 145 toelaatbare leerlingen zijn, wordt de plaatsing van leerlingen geregeld via een loting door een notaris. Deze loting is objectief en controleerbaar, ook achteraf.
• De broertjes en zusjes van zittende leerlingen worden bij voorrang geplaatst.
Alle ouders van de toelaatbare leerlingen ontvangen op 31 maart bericht of hun kind is ingeloot of uitgeloot per e-mailnieuwsbrief.
Geen loting nodig
• Als er op donderdag 30 maart minder dan 145 leerlingen toelaatbaar zijn, dan worden deze allemaal geplaatst.
• Alle ouders ontvangen op 31 maart een bevestiging hiervan per e-mailnieuwsbrief.
• Tevens wordt op 31 maart op de website gepubliceerd, hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn.

De 2e aanmeldingsperiode

Vanaf 31 maart

Als er op 31 maart nog plaatsen zijn start de tweede aanmeldingsperiode. Alleen de aanmeldingen die op vrijdag 31 maart en maandag 3 april tussen 08.00 en 15.30 uur persoonlijk ingeleverd zijn bij de administratie, worden als gelijktijdig ingediend beschouwd. Als dit betekent dat er op maandag 3 april om 15.30 uur meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, dan moet er geloot worden. De loting zal verricht worden door een notaris. Uiterlijk dinsdag 4 april voor 10.00 uur wordt de uitslag van de loting aan de desbetreffende ouders bekend gemaakt.

Na 3 april 15.30 uur worden aanmeldingen in volgorde van binnenkomst behandeld, mits er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Voor leerlingen die niet over een schooladvies beschikken – bijvoorbeeld leerlingen afkomstig uit het buitenland – beoordeelt de toelatingscommissie of zij toelaatbaar zijn.