Bevorderingsnormen

Vastgesteld in de MR-vergadering van 18 september 2013

Algemeen

 1. Eindrapportcijfers worden gegeven in gehele getallen, de overige rapportcijfers worden gegeven met één decimaal.
 2. Per vak wordt één lijn getrokken per leerjaar inzake de berekening van het eindcijfer. De wijze waarop deze berekening geschiedt wordt ieder jaar bekend gemaakt vóór het uitreiken van het eerste rapport. In de tweede fase (klas IV, V en VI) wordt de berekening van het eindrapportcijfer tevens in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) vermeld.
 3. a. Een leerling mag een klas slechts eenmaal doubleren met dien verstande dat een leerling klas I niet mag doubleren.
  b. Het doubleren in twee opeenvolgende jaren is in klas II tot en met V niet toegestaan.
  c. Voor doubleurs gelden strengere bevorderingsnormen dan voor leerlingen die het leerjaar voor de eerste keer doorlopen.
 4. Vakken waarin geen eindexamen wordt afgenomen dat met een cijfer wordt beoordeeld tellen wel mee voor de berekening van ‘tekortpunten’ maar ze kunnen geen compensatiepunten opleveren.
  (Het gaat hier om de vakken muziek, expressie (tekenen en drama), cultuurbeschouwing (klassen I en II) en LO (alle klassen). Alle overige vakken kunnen tekort- en compensatiepunten opleveren. N.B. zowel schoolexamen als centraal examen vallen onder het begrip ‘eindexamen’; sommige vakken worden afgesloten met een schoolexamen en een centraal examen, andere vakken alleen met een schoolexamen)
 5. Het cijfer 5 telt voor één tekort, een 4 telt voor twee tekorten. Het cijfer 7 levert één compensatiepunt op, een 8 of hoger is goed voor twee compensatiepunten.

Besluit bevordering klassen I t/m IV

6.   1.  Een leerling wordt bevorderd bij
a.  alle cijfers voldoende
b.  één tekort, mits daar een compensatiepunt tegenover staat.
c.  twee tekorten, mits

 • daar drie compensatiepunten tegenover staan
 • geen van de cijfers lager is dan een 4
 • onder de cijfers voor de kernvakken (Ne, En, Wi) er niet meer dan één 5 is
 • onder de cijfers voor de klassieke talen er niet meer dan één 5 is.

Voor leerlingen die het leerjaar voor de eerste keer doorlopen geldt bovendien:
d.  drie tekorten mits

 • daar vijf compensatiepunten tegenover staan
 • geen van de cijfers lager is dan een 4
 • onder de cijfers voor de kernvakken (Ne, En, Wi) er niet meer dan één 5 is
 • onder de cijfers voor de klassieke talen er niet meer dan één 5 is

Deze mogelijkheid staat niet open voor leerlingen die het betreffende leerjaar voor de tweede keer doorlopen.

6.  2.  Wordt aan de voorwaarden onder 1b, 1c of 1d niet voldaan, dan heeft de docentenvergadering de mogelijkheid de leerling te bevorderen onder oplegging van een of meer taken. De uitvoering van deze taak/taken wordt in de laatste week van de vakantie getoetst. Het cijfer telt als repetitie voor het eerste rapport van dat schooljaar. (Hieruit volgt dat een taak alleen opgelegd kan worden voor vakken die de leerling het volgend schooljaar volgt.)

7.  Een leerling wordt niet bevorderd

 • bij vier of meer tekorten
 • als er op het eindrapport een cijfer lager dan 4 voorkomt

8.  De docentenvergadering behoudt het recht in bijzondere gevallen van bovenstaande richtlijnen af te wijken.

Besluit bevordering naar de eindexamenklas

De basis van het bevorderingsreglement klas V is de slaag-/zakregeling; met uitzondering van de kernvakkenregeling. De slaag-/zakregeling luidt zonder de kernvakkenregeling als volgt: een kandidaat is geslaagd indien voor de vakken die samen ten minste een eindexamen vormen:

a. alle cijfers 6 of hoger zijn, of
b. één cijfer een 5 en alle overige cijfers een 6 of hoger zijn, of
c. één cijfer een 4 is en alle overige cijfers een 6 of hoger zijn en het gemiddelde tenminste een 6,0 is,
of
d. twee cijfers een 5 zijn en alle overige cijfers een 6 of hoger zijn en het gemiddelde tenminste een 6,0 is, of
e. één cijfer een 5 en één cijfer een 4 is en alle overige cijfers een 6 of hoger zijn en het gemiddelde tenminste een 6,0 is.

Daarnaast moet L.O. zijn beoordeeld als ‘voldoende’ of ‘goed’. Cijfers voor maatschappijleer, het profielwerkstuk en ANW maken deel uit van het combinatiecijfer.

Geen van de onderdelen van het combinatiecijfer mag lager zijn dan een 4

9.  Een leerling is bevorderd naar de eindexamenklas indien hij voor de vakken op zijn eindrapport voldoet aan de slaag-/zakregeling lid a t/m e

10.  Eén onvoldoende meer dan het onder 9 gestelde kan, mits niet lager dan het cijfer 5, worden gecompenseerd, met inachtneming van artikel 5 van dit Besluit.

11. Indien voor een extra examenvak een onvoldoende is behaald wordt dat extra examenvak niet bij bovengenoemde bevorderingsnormen betrokken. De leerling behoudt het recht om in dit extra vak examen te doen, aangezien het bij onvoldoende resultaat niet bij de slaag-/zakregeling wordt betrokken.

12.  Voldoet een leerling niet aan de onder 9 en 10 gestelde normen dan wordt hij te allen tijde in de docentenvergadering besproken. Het gemiddelde van de dossiercijfers wordt daarbij in belangrijke mate betrokken.

13.  De docentenvergadering behoudt het recht in bijzondere gevallen van bovenstaande richtlijnen af te wijken.

Toevoeging: we hebben positieve bevorderingsnormen. Als een leerling niet aan de norm voldoet, dan wordt hij besproken in de rapportvergadering.